Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ: Traži se iskaz interesa za korištenje, tj. nabavku rotacijske freze gredičarke sa sijačicom!

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije zatražio je iskaz interesa za potrebu korištenja, tj. nabave priključnog stroja za traktor, i to rotacijske freze gredičarke sa sijačicom. Taj bi se priključni stroj ustupio na korištenje poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, posebice divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama.

Freza gredičarka namijenjena je pripremi i poravnavanju tla te saniranju šteta od divljih životinja, a ujedno i usijavanju sjemena djetelina ili trava, sve to u jednom prohodu.

Poljoprivrednici (korisnici izravnih plaćanja) koji koriste travnjake, pašnjake, livade i krške pašnjake u području ekološke mreže Natura 2.000 ne smiju ih preorati niti prenamijeniti za drugu vrstu korištenja, već trajno čuvati i koristiti kao livade ili pašnjake, odnosno trajne travnjake. U praksi to znači da vlasnici, upravitelji ili korisnici zemljišta u okviru mreže Natura 2.000 zbog očuvanja ugroženih vrsta i stanišnih tipova moraju izbjegavati sve radnje koje će imati negativan učinak na ekološku strukturu i funkcije zaštićenih staništa.

Budući da je veći dio Gorskog kotara u području ekološke mreže Natura 2.000, sanacija travnjaka, pašnjaka, livada i krških pašnjaka nakon štete od divljih životinja mogla bi biti moguća s predmetnim strojem, jer se prilikom sanacije izbjegavaju klasični agrotehnički zahvati: oranje, frezanje, sjetva, valjanje i tako dalje.

Slijedom navedenog, Centar sve zainteresirane, ovim putem, traži iskaz interesa za potrebu korištenja takvog priključnog stroja, s time da su u prilogu ove obavijesti dostavljene i ponude temeljem kojih se planira izvršiti nabava. Iz ponuda su vidljive dimenzije stroja te potrebna snaga traktora.

Kako je Centar proračunski korisnik Primorsko-goranske županije predmetni se stroj neće moći ustupiti na korištenje poljoprivrednim gospodarstvima bez naknade. A budući da je Centru interes razvoj i unapređenje poljoprivrede, cijena najma bit će tek simbolična, a naknadno će je definirati Upravno vijeće Centra.

Ovim se putem, također, moli mišljenje o tome jesu li budući korisnici u mogućnosti predmetni stroj preuzimati i vraćati u sjedište Centra, odnosno je li potrebna njegova nabava za područje pojedine jedinice lokalne samouprave kao bi se izbjegli prijevozni troškovi.

Predmetni iskaz interesa namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja se moraju pismeno očitovati. U cilju što lakšeg iskaza interesa u prilogu se nalazi i anketa za pismeno očitovanje, a koju je potrebno ispuniti i dostaviti na adresu Centra (Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora) u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti, a najkasnije do 18. rujna 2023. godine. Za sva daljnja pitanja potrebno je obratiti se Centru mailom na: centar@cprr.hr ili telefonom na: +385 51 791 066.