16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 15. studenog 2011. godine, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. studenog 2011. godine
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluka, i to:
 
a) Prijedlog Odluke o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2011. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2010. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 54.820.000,00 kn, te planiranim viškom prihoda od 1.500.000,00 kn. I. Izmjena Proračuna predložena je u iznosu od 52.826.800,00 kn prihoda i primitaka s viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 918.800,78 kn, pa tako iznosi 53.745.600,78 kn, što je za2.574.399,22 kn iliti 4,6% manje od dosadašanjeg Proračuna. Ovom izmjenom predložene su promjene unutar pojedinih grupa prihoda i izdataka. Na prihodovnoj strani Proračuna prihvaćene su sljedeće izmjene: prihodi od poreza smanjeni su za 105.200,00 kn, sredstva pomoći iz Proračuna smanjena su za 772.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 229.000,00 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi/naknada smanjeni su za 1.365.000,00 kn, uvedeni su prihodi od spomeničke rente u iznosu od 120.000,00 kn. Na rashodovnoj strani ovim izmjenama Odsjeku za proračun i financije sredstva se povećavaju za 657.320,00 kn, Odsjeku za društvene djelatnosti sredstva se smanjuju za 265.000,00 kn, Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove sredstva se smanjuju za 125.000,00 kn, Odsjeku za komunalne poslove sredstva se smanjuju za 1.076.719,22 kn, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša sredstva se smanjuju za 1.620.000,00 kn, te Odsjeku za gospodarstvo sredstva se smanjuju za 145.000,00 kn. Do izmjena Proračuna dolazi radi smanjenog ostvarenja prihoda u odnosu na planirani, kao i u odnosu na ostvarenje Proračuna u istom razdoblju prošle godine. Tako je u odnosu na 2010., ove godine na isti datum (03. studenog)ostvareno 1.560.000,00 kn manje prihoda. I. Izmjenu Proračuna Grada Krka za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za proračun i financije.
 
b) Dopuna Dnevnom redu: Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine
 
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011. - 2013. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 21. prosinca 2010. u ukupnom iznosu od 18.437.500 kn. Izmjenom Proračuna za 2011. smanjen je i udio rashoda na nefinancijskoj imovini, kapitalne pomoći i donacije, pa je i Plan razvojnih programa Grada Krka potrebno uskladiti s novim proračunskim stavkama. Ovim izmjenama Plan iznosi15.711.100,78 kn, što predstavlja smanjenje od 14,78% u odnosu na dosadašnji. Subvencije trgovačkim društvima tako se smanjuju za 200.000,00 kn, kapitalne pomoći općeg Proračuna za 130.000,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 1.725.000,00 kn, od čega se 1.300.000,00 kn odnosi na izgradnju sportske dvorane osnovne škole u gradu Krku. Izdaci za udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru smanjuju se za 766.719,22 kn.
 
c) Dopuna Dnevnom redu: Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za razdoblje 2012. - 2013. godine
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku
 
lzmjenama Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku pristupa se na inicijativu vlasnika građevinskih čestica. Na području proširenja obuhvata ovog detaljnog plana cilj je formirati novu građevnu česticu veću od 500 m2, kao i formirati drugu građevnu česticu (okućnicu) na kojoj je izgrađen stambeni objekt. Radi njihova formiranja i kvalitetnije urbanističke regulacije toga dijela, izvršiti će se restrukturiranje prometne i po potrebi ostale komunalne infrastrukture. Za izgradnju stambenih objekata na novoformiranim česticama, na području proširenja obuhvata detaljnog plana, utvrditi će se uvjeti gradnje sukladni uvjetima propisanim važećim detaljnim planom uz respektiranje izdanih akata kojima je dozvoljena gradnja postojećeg objekta. Osim toga zadaća izmjena i dopuna ovog detaljnog plana uređenja je i promjena planiranog odnosa broja stambenih jedinica i poslovnih prostora na građevnim česticama br. 10 i 13, na način da se poveća broj stambenih jedinica na čestici br. 13 s dvije na četiri, te smanji broj stambenih jedinica na čestici br. 10 s četiri na dvije, uz zadržavanje svih ostalih uvjeta gradnje. Također, ovim izmjenama na čestici br. 3 utvrditi će se mogućnost gradnje poslovno-stambenog objekta. Sve navedene izmjene u skladu su s planskim pretpostavkama globalnog razvoja i rasta naselja sadržanim u dokumentima prostornog uređenja Grada Krka.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3)
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine
 
Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 19. ožujka 2009. godine donjelo je Odluku o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje od 2009. do 2012. godine. Ukupno ulaganje u vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina (glavni magistralni cjevovod) iznosilo je 15.000.000,00 kn. Grad Krk, sukladno programu, trebao je godišnje iz svog Proračuna sufinancirati 1.600.000,00 kn + 776.350,00 kn. Ovom Odlukom predloženo je povećanje obujma radova i sredstava za vodoopskrbu Šotoventa i Lakmartina (glavni magistralni cjevovod) na 17.112.767,25 kn. Obveze Grada Krka za 2011. i 2012. sada iznose 1.850.000,00 kn + 884.770,00 kn.
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
 
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi Odluka o darivanju zemljišta, i to:
 
a) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta - Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, koji suvlasnički dio ima površinu od 428 m2
 
Ova odluka donosi se zato jer je obdarenik Ponikve d.o.o. sa sjedištem u gradu Krku korisnik izvlaštenja u postupku koji se vodi kod Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za imovinsko-praven poslove, ispostavi Krk, u investiciji Izgradnja gravitacijskog kolektora s pristupnim putem do uređaja za pretpročišćavanje otpadnih voda, dok je Grad Krk obvezan osigurati naknadu vlasnicima zamljišta koje se izvlašćuje, odnosno osigurati zamjensko zemljište ukoliko postoji takva mogućnost. Nadalje se utvrđuje kako se u ovom postupku izvlašćuje i 1 dijela z.č. 1683/4, k.o. grad Krk,  u površini od 795 m2, vlasništvo Mata Mrakovčića iz Krka koji je na ime naknade za navedeno zemljište predložio davanje u vlasništvo zamjenskog zemljišta i ti 1 dijela z.č. 1501/5, k.o. Krk, vlasništvo Grada Krka, te se ova Odluka donosi radi mogućnosti zaključenja nagodbe između korisnika izvršitelja - Ponikve d.o.o. i vlasnika Mata Mrakovčića u prethodno navedenom postupku.
 
b) Prijedlog Odluke o darivanju zemljišta - Grad Krk kao darovatelj daruje Ponikvi d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, kao obdareniku 767/7416 dijela z.č. 1683/1 (k.č. 3979) k.o. Krk - grad, koji suvlasnički dio ima površinu od 767 m2
 
Ova odluka donosi se zato jer je obdarenik Ponikve d.o.o. sa sjedištem u gradu Krku korisnik izvlaštenja u postupku koji se vodi kod Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za imovinsko-praven poslove, ispostavi Krk, u investiciji Izgradnja gravitacijskog kolektora s pristupnim putem do uređaja za pretpročišćavanje otpadnih voda, dok je Grad Krk obvezan osigurati naknadu vlasnicima zamljišta koje se izvlašćuje, odnosno osigurati zamjensko zemljište ukoliko postoji takva mogućnost. Nadalje se utvrđuje kako se u ovom postupku izvlašćuje i z.č. 1683/5, k.o. grad Krk, u površini od 767 m2, vlasništvo Adalcize Jurina iz Krka, koja je na ime naknade za navedeno zemljište predložila davanje u vlasništvo zamjenskog zemljišta, i to 767/7416 dijela z.č. 1683/1, k.o. grad Krk, vlasništvo Grada Krka, te se ova Odluka donosi radi mogućnosti zaključenja nagodbe između korisnika izvršitelja - Ponikve d.o.o. i vlasnice Adalcize Jurina u prethodno navedenom postupku.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, radi usklađivanja, prišlo se i I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 6.660.000,00 kn, od čega se 4.500.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalne naknade u tekućoj godini, a 2.160.000,00 kn, na koliko se procjenjuje razlika u radovima, iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za komunalno gospodarstvo.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 
Zaključcima gradonačelnika na tjednim zasjedanjima Kolegija odobravale su se zamolbe građana, a provedenim prikupljanjem ponuda pojedine su se investicije smanjivale, odnosno povećavale, te je bilo nužno izraditi I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 3.720.118,42 kn, od čega se 3.250.000,00 kn planira osigurati iz sredstava komunalnog doprinosa u tekućoj godini, a 470.118,42 kn, na koliko se procjenjuje razlika u radovima, iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za komunalno gospodarstvo.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
 
Izvršenom I. Izmjenom Proračuna Grada Krka, radi usklađivanja, prišlo se i I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje ove izmjene procijenjena su na iznos od 5.308.280,78 kn od čega se 800.000,00 kn planira osigurati od naknade za priključivanje, 35.000,00 kn od prihoda komunalne usluge, 600.000,00 kn od subvencije naknade za razvoj sustava odvodnje fekalnih voda, a razliku od 4.473.280,78 kn iz ostalih pozicija ovogodišnjeg Proračuna. I. Izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu prethodno je, kao radno tijelo Gradskog vijeća, raspravio i prihvatio Odbor za komunalno gospodarstvo.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
 
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. ista se raspoređuje za realizaciju programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka. Prihod od spomeničke rente u ovogodišnjem Proračunu planiran je u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn od čega se 140.000,00 kn namjerava utrošiti u sanaciju gradskih zidina, a preostalih 80.000,00 kn na obnovu Frankopanskog kaštela. Međutim, rashodi za sanaciju gradskih zidina planirani su u iznosu od 200.000,00 kn od čega je 60.000,00 kn osiguralo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Rashodi za obnovu Frankopanskog kaštela planirani su u iznosu od 180.000,00 kn od čega je 100.000,00 kn osigurala Primorsko-goranska županija.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi za izradu prostornih planova lokalne razine i prijedlozi za izmjene i dopune planova - 2011., i to:
 
a) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna PPU Grada Krka
b) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izrade UPU-a
c) Prijedlozi pravnih i fizičkih osoba za pokretanje izmjena i dopuna važećih DPU-a
 
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk
 
Na daljnji četverogodišnji period ravnateljicom Gradske knjižnice Krk imenovana je prof. Ivančica Justinić.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti, i to:
 
a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk
 
- pitanja i odgovori
 
Nakon prihvaćanja svih točaka Dnevnog reda još se kratko raspravljalo o novoj regulaciji prometa u Ulici Stjepana Radića (pristup osnovnoj školi), kao i rješavanju problema prometovanja u Ulici Smokvik (pristup dječjem vrtića).