15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

U Maloj vijećnici Grada Krka, 23. kolovoza 2011. godine, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka koju je vodio predsjednik Josip Staničić.

 
- jednoglasno usvojen Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 28. srpnja 2011. godine
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka
 
 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2011. godinu s prilozima
 
Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. ostvario je prihode u iznosu od 20.786.948,50 kn, što predstavlja 37,8% od planiranog godišnjeg Proračuna. Obzirom da se do 30. lipnja uglavnom realizira 35 - 40% Proračuna zaključeno je da se isti do sada ostavaruje u planiranim okvirima. Naime dinamika priliva sredstava vezana je za turističku sezonu, pa se prihodi uglavnom ostvaruju u drugoj polovici godine. Osim toga, naplata prihoda koju provodi Porezna uprava također uglavnom kreće u drugom dijelu godine. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 22.169.076,65 kn prihoda i primitaka što znači da je u ovoj godini ostvareno 1.382.128,15 kn manje prihoda nego li prošle. Smanjenje prihoda prisutno je kod poreza na dohodak, komunalnog doprinosa, poreza na promet nekretninama, prihoda od zakupa i prihoda od kapitalnih pomoći. Povećanje je ostvareno od prihoda prodaje građevinskog zemljišta i naknada za koncesiju. Kako se od 01. srpnja 2010. izmjenom zakona primijenjuju nove porezne stope za obračun poreza na dohodak očekuje se dodatno smanjenje od poreza na dohodak u odnosu na ranija razdoblja. Zbog smanjenih olakšica u ovoj godini smanjeni su povrati po godišnjoj prijavi poreza na dohodak građana koji idu na tezret gradskog Proračuna što ublažava smanjenje prihoda. Posljedice opće recesije koja je započela 2009. u proračunskim prihodima prenose se i u 2011. Naime, prihodi koji su iz godine u godinu rasli sada ne samo da stagniraju , već i blago opadaju. Istovremeno, Proračun je na rashodovnoj strani koncipiran tako da osigurava visok društveni standard, uz pretpostavku rastućih prihoda. U prvoj godini recesije Proračun je izbalansiran smanjenjem kapitalnih izdataka, ali ubuduće svakako će biti potrebno smanjivati i tekuće rashode. Rashodi i izdaciostvareni su u iznosu od 21.026.362,20 kn, što je 37,33% od planiranih izdataka za 2011. godinu koji iznose 56.320.000,00 kn. Rashodi i izdaci raspoređeni su u posebnom dijelu Proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu, odnosno pojedinom gradskom odjelu i korisniku, oni su grupirani i prema programima, odnosno aktivnostima. Rashodi također ukljućuju plaćene i neplaćene obveze, tj. sve knjižene račune do 30. lipnja 2011., kao i obračunatu plaću za lipanj. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 80% su tekući rashodi, 12,42 % su kapitalni rashodi, a 7% su izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu. U razdjelu Odsjeka za proračun i financije ostvareno je 10.285.545,81 kn, što je 49% od ukupno ostvarenih, odnosno 42,49% od planiranih rashoda. U programu Javna uprava i administracija, koji obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode, od planiranih 6.045.000,00 kn ostvareno je 2.724.485,15 iliti 45,07%. Program Ustanove u kulturi, koji obuhvaća financiranje Centra za kulturu i Gradske knjižnice, težak je 1.261.500,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 562.822,75. Program Ustanove u odgoju i obrazovanju obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića Katarina Frankopan za koji je ostvaren rashod u iznosu od 3.211.908,28 kn. Program protupožarne zaštite obuhvaća djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i djelomično Vatrogasne zajednice, a ostvaren je u iznosu od 2.051.139,92 kn. Za otplatu zajmova i ostale društvene potrebe utrošeno je 1.735.189,71 kn. U razdjelu Odsjeka za društvene djelatnosti realizirano je 2.291.611,63 kn što je 39,17% od planiranih 5.850.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove obuhvaćene su aktivnosti Gradskog vijeća, protokola i općih poslova na iznos od 216.594,09 kn, te Mjesnih odbora na iznos od 8.979,94 kn. U razdjelu Odsjeka za komunalne poslove utrošeno je 6.687.251,06 kn, što je 35,21% od planiranih 18.995.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša realizirano je 1.257.747,55 kn od planiranih 5.630.000,00 kn. U razdjelu Odsjeka za gospodarstvo od planiranih 800.000,00 kn realizirano je 278.633,12 kn, iliti 34,83%.
 
- pitanja i odgovori