Održan 106. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 106. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno prihvaćanjem zahtjeva Caritasa Biskupije Krk da se tradicionalna akcija Za 100 radosti pomogne donacijom od 1.000,00 kn. Sredstva prikupljena ovom humanitarnom inicijativom biti će usmjerena prema onima kojima je pomaganje najpotrebnije - starijim, siromašnim i bolesnim osobama. Kao i svake godine za realizaciju programa koje provodi Dom za starije i nemoćne Mali Kartec Kolegij je odobrio 8.500,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je kao potpora radu Auto klubu Krk odobreno 2.000,00 kn. U nastavku, razmotrena je zamolba Sabine Barbiš i Maria Depicolzuanea za sufinanciranje snimanja dokumetarnog filma Ta na na koji predstavlja nastavak istraživanja pokrenutog projektom Zlatne i srebrne točke kojim je pučka glazba prenesena u grafički vizual. Sam filmski uradak koncipiran je kao niz intervjua sa zanimljivim protagonistima posvećenih čuvanju pučke glazbene baštine otoka Krka. Kako je ovdje riječ o financijski zahtjevnoj inicijativi, sukladno donesenom zaključku, o visini podrške moći će se raspravljati tek u drugom polugodištu naredne godine. Nadalje, odbijena je zamolba udruge malih sirara PGŽ Prigorža za dodijelu srdestva potrebnih kako bi se ostvarile planirane aktivnosti u narednoj godini, obzirom da je natječaj za sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih Grada Krka u 2012. zatvoren još sredinom listopada. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najavljeno je pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju školskog trga (Trga Krčkih glagoljaša) i izgradnju pothodnika koji će povezivati zgradu osnovne škole i novu sportsku dvoranu. Procijenjena vrijednost navedene investicije iznosi 2.000.000,00 kn (bez PDV-a), a dogovoreni rok izgradnje - 8 mjeseci. U postupku javne nabave za obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova za potrebe neprofitnih udruga s područja Grada Krka u narednoj godini odabrana je zajednička ponuda knjigovodstvenih servisa Nautilus u vlasništvu Vesne Badurine i Feral  u vlasništvu Jelisave Bistričić. Mjesečno izdvajanje Grada po udruzi za spomenute poslove iznosi 510,00 kn. Osim toga, u postupku javne nabave za obavljanje tehničkih i poslovnih usluga koje proizlaze iz Zakona o gradnji za potrebe Grada u narednoj godini odabrana je ponuda Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inžinjera građevinarstva Eda Hera. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okuliša najprije su razmotrena pitanja vezana uz izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok, kao i Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat. U nastavku, prihvaćeno je izvješće s javne rasprave na kojoj su analizirane Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići prihvaćena je ponuda Bravarsko građevinskog obrta Colić iz Bajčića za izradu i montažu zaštitne kovane ograde oko skulpture Bogorodice ispred mjesne crkve u naselju Linardići, i to na iznos od 3.321,00 kn. Također, prihvaćena je ponuda GPP Mikić d.o.o. iz Omišlja za dodatne građevinske radove na Gradskom groblju Krk (plato do novoizgrađenih betonskih niša) ukupno vrijedne 10.078,00 kn. Kako se projekt uređenja spomenutog dijela groblja tijekom realizacije po nalogu projektanta mijenjao došlo je do većeg obima posla, kao i naknadnih radova što je rezultiralo navedenim povećanjem. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Ugovora o provođenju mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Krka za 2012. na iznos od 84.076,65 kn, kao i prijedlog Ugovora o provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka za 2012. na iznos od 25.719,30 kn. Oba spomenuta ugovora kao i prošle godine potpisuju se s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove na inicijativu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, razmotren je naputak o obvezama jedinica lokalne samouprave nakon nedavnog usvajanja Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća. Uz to, prihvaćen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s Radiom OK za narednu godinu. Godišnja financijska obveza Grada, sukladno spomenutom dokumentu, tako iznosi 50.000,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo prihvaćena je ponuda tvrtke Elektron-Krk za energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, i to na iznos od 5.535,00 kn.