Održan 104. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 104. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odnosno prihvaćanjem naručenih troškovničkih radova, procijenjenih na 46.504,00 kn, kojima je uređeno dječje igralište u Park šumi Dražica, kao i razlike u količini naručenog posla u iznosu od 22.561,00 kn. Uz to, prihvaćen je fakturirani iznos Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske za izvršeni nadzor vezan uz izvođenje radova na prethodno spomenutom igralištu, i to u iznosu od 10.701,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije Mjesnom odboru Vrh odobreno je 1.500,00 kn za organizaciju Božićno-novogodišnjeg koncerta koji se u tamošnjoj župnoj crkvi planira održati 07. siječnja 2012., a na kojem će nastupiti pjevački zbor Zvon iz Dobrinja i dječji zbor iz Vrha. U nastavku, uspoređeni su prihodi Proračuna Grada Krka za 2010. i 2011., a potom razmotrene one financijske obveze Grada koje tijekom prosinca imaju prioritet kod plaćanja. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti krčkoj podružnici Udruge antifašista i antifašističkih boraca otoka Krka, odobreno je 3.600,00 kn za kupnju poklon paketa koji će uskoro biti podijeljeni najstarijim članovima/icama ovog aktivnog udruženja. Radi se 30 paketa čija pojedinačna vrijednost iznosi 120,00 kn. Na nedavno održanoj Sjednici Socijelnog vijeća Grada Krka, što su podržali i članovi Kolegija, odlučeno je kako će se sredinom prosinca i socijalno potrebitima uručiti prigodni paketi. U ovom slučaju radi se o 61 paketu (Krk - 30, MO Kornić - 6, MO Vrh - 13, MO Skrpčić-Pinezić - 3, MO Poljica - 6, MO Milohnić - 3) čija pojedinačna vrijednost iznosi 400,00 kn, a koji se sastoje od niza prehrambenih namirnicica i nekolicine higijenskih potrepština. Osim što će posjetiti potrebita domaćinstva, članovi Socijalnog vijeća, kao i svake godine, susresti će i štićenike smještene u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, Centru za rehabilitaciju Fortica, Domu za djecu i mladež Oštro, te Domu za psihički bolesne odrasle osobe Turnić. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe naprije je kao najpovoljniji natjecatelj za kupnju k.č. 2211/3 (z.č. 1032/2), k.o. grad Krk, površine 899 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište smješteno na području uređenom Detaljnim planom uređenja Mali Kankul, utvrđena Mirjana Komadina Mergl. Nakon što je Kolegij prihvatio prijedlog o istome će uskoro raspravljti i gradski vijećnici. Također, prihvaćen je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci da se zaključi izvansudska nagodba radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu smještenom na području Prnibe koje je 27. srpnja 1991. bilo izvan zone gradnje, a nalazilo se u šumskogospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma, te će se slijedom predložene nagodbe sa sadašnjeg upisa vlasništva Grada Krka upisati kao vlasništvo Republike Hrvatske. Nadalje, odlučeno je kako će tijekom prosinca biti pokrenut postupak javne nabave za ustupanje radova na izgradnji potpornog ogradnog zida na dijelu k.č. 3771, k.o. grad Krk. Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove najprije je zaključeno kako će prijedlog Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine biti usklađen s odredbama Vlade RH kako bi na konačno odlučivanje mogao biti proslijeđen Gradskom vijeću. Osim toga, raspravljeni su i prihvaćenji sljedeći dokumenti iz područja zaštite i spašavanja: prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Krka, prijedlog Plana zaštite i spašavanja na području Grada Krka, te prijedlog Plana civilne zaštite na području Grada Krka. Osim toga, na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb PGŽ razmotrena je mogućnost povećanja broja mrtvozornika na području Grada Krka, a na prijedlog Županijeske skupštine PGŽ, odnosno Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja, raspravljalo se o novim kandidatima s područja Grada Krka za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci.