Javna nabava gradskih ustanova za 2017.

Centar za kulturu Grada Krka
 
Sukladno članku 28., stavku 1., Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka objavljuje Plan nabave za 2017. godinu.
 
Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), radi sprječavanja sukoba interesa, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka daje sljedeću Izjavu.