Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, te njegov Ispravak i dopunu, na koji se može aplicirati najkasnije do 16. ožujka 2017. godine.

Natječaj se raspisuje za lokacije kod Velog parka i spomenika Pralji te na Šetalištu Sv. Bernardina (iza pultova brodara i kod Krušije), Staroj tržnici i Trgu Kamplin. 

Pravo prijave na Nnatječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je određena na pojedinoj lokaciji. Iznimno od prethodne odredbe, pravo prijave na Natječaj za lokacije pod slovom E (Šetalište Sv. Bernardina - kod Krušije) te za lokaciju broj 25 pod slovom B (Šetalište Sv. Bernardina - iza pultova brodara) imaju sve fizičke i pravne osobe s prijavljenim prebivalištem (sjedištem) na području Grada Krka, i to posljednjih deset godina, a koje su registrirane za obavljanje djelatnosti određene na tim lokacijama.

Natjecatelji koji, po ovom natječaju, budu utvrđeni najpovoljnijima mogu zaključiti ugovor o zakupu samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju. Ako jedan natjecatelj bude utvrđen najpovoljnijim za više lokacija, ugovor može zaključiti za lokaciju za koju je ponudio najviši iznos zakupnine, dok će se na drugim lokacijama na kojima je utvrđen najpovoljnijim, ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama označenim brojevima koje su izložene na oglasnoj ploči, postavljenoj na I. katu upravne zgrade Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk). Ugovor se zaključuje na jednu godinu, počevši od 04. travnja do 30. studenog 2017. godine, s time da je od vremena trajanja zakupa, radi održavanja Krčkog sajma, izuzet period od 08. do 10. kolovoza.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

 

 • ispunjeni obrazac ponude koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti ili dobiti u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Krka (soba 36), i to svakog radnog dana između 09.00 i 12.00 sati, a u koji se upisuju:

  • podaci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),

  • naznaka naziva lokacije (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,

  • iznos ponuđene zakupnine,

  • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.

 

Uz ispunjeni obrazac ponude potrebno je priložiti:

 

 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),

 • uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da natjecatelj ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka u posljednjih deset godina za lokacije pod slovom E (Šetalište Sv. Bernardina - kod Krušije) te za lokaciju broj 25 pod slovom B (Šetalište Sv. Bernardina - iza pultova brodara),

 • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave Natječaja (priznavat će se osnovna registracija koja se odnosi na obavljanje djelatnosti za koju se natjecatelj natječe - ugostiteljstvo, trgovina i dr. - odnosno natjecatelj se može naknadno doregistrirati za specifičnu poddjelatnost sukladno traženju nadležnog tijela uprave),

 • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezano uz reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao,

 • potvrdu nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja,

 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 20% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68, poziv na broj: 7242-OIB.

 

Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 16. ožujka 2017. godine, i to do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu broj ____ (upisuje se broj lokacije). Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja. Otvaranje ponuda je javno i održati će se 16. ožujka 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, s početkom u 12.30 sati.

Javne površine iz Natječaja dat će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja. U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za istu lokaciju u obzir će se uzeti ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.

Najpovoljnijom bit će utvrđena i ponuda natjecatelja čiji predmeti prodaje imaju certifikat Dar iz Krka Turističke zajednice Grada Krka te se uklapaju u oglašene djelatnosti, uz uvijet da prihvate iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude te da zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja.

Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpunim ponudama smatraju se one koje ne sadrže sve podatke navedene u obrascu ponude i svu dokumentaciju za koju je navedeno da je ponuda mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku i Poreznoj upravi ima neizmirene i neregulirane obveze neće se razmatrati.

 

Napomena!

 

Cjeloviti tekst Natječaja objavljen 16. veljače, zbog nužnih je korekcija, 17. veljače 2017., zamijenjen novom, korigiranom verzijom, dostupnom u prilogu koji slijedi. Te se korekcije ne odnose na Ispravak i dopunu Natječaja objavljene 23. veljače 2017. godine.

 

Cjeloviti tekst Natječaja preuzmite: ovdje.

Ispravak i dopunu Natječaja preuzmite: ovdje.

Obrazac ponude preuzmite: ovdje.